Bloemlezing uit het Bedrijfsreglement


Niet dat we zelf met trillende handen van spanning steeds ons bedrijfsreglement lezen, maar het kan geen kwaad af en toe wat punten te belichten (en zo het hele jaar door, elke maand wat anders) om voor iedereen duidelijke te maken hoe we met zaken als interne privacy, bijzonder verlof, langdurige ziekte e.d. omgaan.


Bijzonder verlof

Voor de medewerkers in dienst van Equrion is Artikel 5.6 van de CAO voor het Uitgeverijbedrijf van toepassing. Dit artikel is ook geldig verklaard voor de medewerkers in dienst van Kieskeurig BV.


Dit zijn de regels:

In de volgende gevallen waarin de werknemer de bedongen arbeid niet heeft kunnen verrichten, behoudt hij recht op salaris over de niet gewerkte uren. 

a. Bij overlijden van echtgeno(o)t(e), partner, (schoon-)ouder of (adoptief/stief)kind: vanaf de dag van overlijden tot en met een dag na de begrafenis/crematie.

b. Bij overlijden van grootouder, broer, zuster, zwager, schoonzus of schoonzoon/-dochter: de dag van overlijden en de dag van begrafenis/crematie.

c. In geval van huwelijk van de werknemer (waarbij geregistreerd partnerschap gelijk wordt gesteld aan huwelijk): twee dagen.

d. In geval van geboorte van een eigen kind: twee dagen.


En zo gaan we er mee om:

In de praktijk wijken we vaak af van het reglement en als dat gebeurt uitsluitend in positieve zin. Ingrijpende en ernstige ziektes in de nabije sfeer zijn bijvoorbeeld momenten dat we meer ruimte geven dan in de CAO is overeengekomen. Immers, het overlijden van je vader op 85-jarige leeftijd heeft een andere impact dan het overlijden van je zus op haar 33e.


Dat betekent dat als het ons duidelijk is wat er aan de hand is, je eerst van ons de noodzakelijke ruimte (en dus tijd) krijgt om je aandacht te richten op de privé-situatie. Je bespreekt zo snel als de nare omstandigheden zich aandienen de situatie met je leidinggevende. Die gaat in overleg met iemand van de leiding van het bedrijf om te bespreken welke ruimte er nodig is en hoe we die kunnen geven. Je houdt je leidinggevende zoveel mogelijk op de hoogte van hoe het gaat en of de geboden ruimte genoeg is en als er meer ruimte nodig is, wordt ook dat weer besproken.


Na terugkeer praten we met je en inventariseren we hoeveel tijd je nodig hebt gehad. Daarbij hanteren wij een richtlijn dat we de tijd die meer nodig is gebleken dan in de CAO is vastgelegd, ‘splitsen’: ieder de helft van de dagen. Heb je 10 werkdagen nodig gehad voor een situatie waarbij er niet meer dan 2 werkdagen volgens het CAO-reglement gegeven zouden worden, dan kost het jou 4 vakantiedagen, en betaalt Reshift de overige 4 dagen.